Správa z okrúhleho stola expertov OBSE na zločiny z nenávisti.

V dňoch 6.-7. mája sa uskutočnil vo Viedni druhý okrúhly stôl skupiny expertov z niektorých členských krajín OBSE regiónu, ktorého cieľom bolo porovnať a identifikovať prístupy rôznych štátov k právnej úprave zločinov z nenávisti. Stretnutie zorganizovalo ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) a zúčastnili sa na ňom zástupcovia a zástupkyne zo Slovenska, Veľkej Británie, Holandska, Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Lotyšska, Ruskej federácie, Čiech, Nemecka, Rakúska, Turecka, Rumunska a Spojených štátov amerických.

Výstupom zo stretutia bude manual pre implementáciu legislatívy zločinov z nenávisti. Manuál má slúžiť ako podklad pre členské štáty OBSE pri úprave zločinov z nenávisti a bude pozostávať z dvoch častí. Prvá bude analyzovať potreby zadefinovania a implementovania zločinov z nenávisti. Druhá časť predstaví možnosti úpravy zločinov z nenávisti v právnom poriadku jednoltivých štátov.

Počas stretnutia sa rozoberali rôzne právne úpravy jednotlivých zúčastnených štátov ako aj okruhy chránených skupín či charekteristík, ktoré by mali byť chránené pod zločinmi z nenávisti.

Členské štáty OBSE regiónu majú rôznu úpravu trestných činov, ktoré by sa dali zaradiť do skupiny zločinov z nenávisti. Buď sú to rasovo motivované trestné činy, či trestné činy motivované inou neznášanlivosťou napr. z dôvodu zdravotného postihnutia, inej sexuálnej orientácie, či inej politickej príslušnosti. Na Slovensku je situácia podobná, ale chýba zjednotenie jednotlivých charakteristík, ktoré by mali podľa ODIHR patriť pod zločiny z nenávisti. Absencia tejto právnej úpravy na Slovensku spôsobuje, že útoky iné ako rasovo motivované, ale motivované rovnakou neznášanlivosťou, nie sú postihované prísnejšie a neodrážajú sa ani v štatistikách policajného zboru.