NMV o postupe v oblasti boja s extrémizmom (č. 45/2004)

N a r i a d e n i e ministra vnútra Slovenskej republiky

z 15. júna 2004

o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie

Na zabezpečenie jednotného postupu určených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „útvar ministerstva“) a útvarov Policajného zboru pri predchádzaní, odhaľovaní, dokumentovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti páchanej extrémistami a na zabezpečenie účinnejšieho boja proti rasizmu a xenofóbii u s t a n o v u j e m :

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto nariadenia je ustanoviť

a) činnosť útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru pri plnení úloh zameraných na ochranu života, zdravia, bezpečnosti a ochranu majetku pri predchádzaní, odhaľovaní, dokumentovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti páchanej extrémistami,
b) úlohy monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie pre útvary ministerstva a útvary Policajného zboru, ktorého gestorom je oddelenie boja proti rasizmu a extrémizmu odboru boja proti terorizmu úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ďalej len „oddelenie extrémizmu“).

(2) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na sekciu verejnej správy ministerstva, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, migračný úrad ministerstva, úrad civilnej ochrany ministerstva, personálny odbor Prezídia Policajného zboru (ďalej len „prezídium“), ekonomický odbor prezídia, kriminalistický a expertízny ústav prezídia, úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia, odbor ochrany objektov prezídia, odbor kynológie prezídia, odbor výcviku prezídia a odbor vedecko-technického rozvoja prezídia.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Extrémizmom sa rozumejú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, zväčša s absenciou hmotnej pohnútky, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami netolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

(2) Za osobitnú formu extrémizmu sa považujú aj aktivity rôznych hnutí, ktoré svojím konaním bránia v prevádzke energetických zariadení, vo výkone činnosti orgánov štátnej správy, alebo ohrozujú bezpečnosť a obmedzujú plynulosť cestnej, železničnej, lodnej alebo leteckej premávky.

(3) Extrémistami sa rozumejú osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä
a) odmietaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou mierou názorovej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti,
b) absenciou hmotných pohnútok a motiváciou protiprávneho konania s prvkami agresivity a brutality,
c) agresívnym správaním prejavujúcim sa fyzickými aktivitami (diváckym násilím) v súvislosti s konaním spoločenských podujatí, ktoré smerujú k spôsobeniu fyzickej ujmy osobám, škode na majetku, alebo ktoré sú spôsobilé narušiť verejný poriadok.

(4) Diváckym násilím sa rozumejú hromadné fyzické agresívne aktivity v súvislosti so spoločenským podujatím, ktoré spôsobujú fyzickú ujmu na zdraví osôb, škodu na majetku alebo narušujú verejný poriadok.

(5) Za osobitnú formu násilia páchaného s extrémistickým motívom sa považuje aj hromadné násilie páchané odporcami globalizácie, zbrojenia a podobne, pokiaľ je spojené s útokmi na osoby, objekty alebo je sprevádzané poškodzovaním verejnoprospešných zariadení a cudzieho majetku.

(6) Sektami sa rozumejú deštruktívne náboženské skupiny založené na fanatickom vierovyznaní, prípadne priamo na podvodoch ich zakladateľa, ktoré výrazným spôsobom narušujú mravný vývoj najmä mládeže alebo porušujú právny poriadok, prípadne svojou ideológiou a názormi ohrozujú životy, zdravie alebo majetok osôb a porušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

(7) Kriminalitou extrémistov a kriminalitou extrémistických skupín (ďalej len „kriminalita extrémistov“) sa rozumejú trestné činy a iná protispoločenská činnosť s extrémistickým prvkom vrátane trestných činov motivovaných rasovou, národnostnou alebo etnickou neznášanlivosťou alebo spáchaných priaznivcami extrémistických skupín.

(8) Konaním s extrémistickým prvkom sa rozumie také protiprávne konanie, ktorého sa dopustila osoba
a) hlásiaca sa k niektorej extrémistickej skupine,
b) evidovaná v evidencii slúžiacej k jednotnému zberu, sústreďovaniu, triedeniu, porovnávaniu, vyhodnocovaniu a využívaniu informácií súvisiacich s kriminalitou extrémistov (ďalej len „evidencia extrémistov“),
c) ktorej motívom konania bola rasová, národnostná, etnická alebo iná neznášanlivosť a spáchala trestný čin podľa Trestného zákona.

(9) Organizovanou kriminalitou extrémistov sa rozumie plánované úmyselné páchanie kriminality extrémistov skupinou najmenej troch osôb, ktoré majú medzi sebou vnútornú organizačnú štruktúru, rozdelené funkcie a činnosti.

(10) Rasizmom sa rozumie viera, že niektorí ľudia sú nadradení iným z dôvodu príslušnosti k určitej rase.

(11) Xenofóbiou sa rozumie neznášanlivosť k ľuďom z iných krajín alebo iných etnických skupín, rovnako ako aj nedostatok rešpektu pre ich tradície a kultúru.

Čl. 3
Úlohy útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru

(1) Kriminalitu extrémistov odhaľujú, dokumentujú a jej páchateľov zisťujú v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti policajti operatívneho oddelenia odboru všeobecnej kriminality úradu justičnej a kriminálnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „operatívne oddelenie okresného riaditeľstva“), operatívneho oddelenia odboru všeobecnej kriminality úradu justičnej a kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „operatívne oddelenie krajského riaditeľstva“) a oddelenia extrémizmu, ktorí pri zisťovaní a dokumentovaní tejto trestnej činnosti spolupracujú s útvarmi služby poriadkovej polície Policajného zboru a služby dopravnej polície Policajného zboru na okresných riaditeľstvách Policajného zboru a krajských riaditeľstvách Policajného zboru, útvarmi služby hraničnej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru, útvarmi služby cudzineckej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru, s ostatnými útvarmi prezídia a úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva.

(2) Na zabezpečenie plnenia úloh uvedených v odseku 1 riaditeľ odboru všeobecnej kriminality úradu justičnej a kriminálnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru a riaditeľ odboru všeobecnej kriminality úradu justičnej a kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru poverí jedného príslušníka Policajného zboru (prihliadnuc na bezpečnostnú situáciu i viac) plnením úloh na úseku extrémizmu ( ďalej len „poverený policajt“). Poverený policajt sleduje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v súvislosti s pohybom extrémistických skupín v služobnom obvode, dokumentuje ich trestnú činnosť a podľa potreby navrhuje a prijíma potrebné opatrenia.

(3) Poverený policajt operatívneho oddelenia okresného riaditeľstva predkladá do 15. januára písomne a aj v elektronickej podobe, správu o situácii na úseku kriminality extrémistov za uplynulý rok na území okresu poverenému policajtovi operatívneho oddelenia krajského riaditeľstva.

(4) Poverený policajt operatívneho oddelenia krajského riaditeľstva predkladá do 25. januára písomne a aj v elektronickej podobe, správu o situácii na úseku kriminality extrémistov za uplynulý rok na území kraja oddeleniu extrémizmu.

(5) Oddelenie extrémizmu
a) plní úlohy pri odhaľovaní kriminality extrémistov a organizovanej kriminality extrémistov podľa interného predpisu, ) so zameraním na zahraničné a domáce extrémistické skupiny, ich predstaviteľov, organizátorov akcií a na medzinárodné prepojenia týchto štruktúr,
b) zabezpečuje zhromažďovanie a preverovanie informácií o osobách, extrémistických skupinách, trestných činoch a iných skutočnostiach súvisiacich s organizovanou kriminalitou extrémistov; tieto informácie vyhodnocuje s cieľom stanoviť prognózu ďalšieho vývoja vrátane stanovenia možných bezpečnostných rizík,
c) vyhodnocuje situáciu na úsekoch kriminality extrémistov a organizovanej kriminality extrémistov v rámci Slovenskej republiky so zameraním na úlohy uvedené v písmenách a) a b),
d) zabezpečuje vykonávanie rozkladných opatrení ) zameraných na extrémistické skupiny,
e) sleduje a vyhodnocuje operatívnu situáciu na úseku extrémizmu, vypracováva analýzy a zovšeobecnenia najzávažnejších prípadov a vývojových trendov v činnosti extrémistov s cieľom stanovenia prognóz vývoja extrémizmu a prijatia opatrení na jeho potláčanie,
f) zhromažďuje a analyzuje zachytené písomnosti, tlačoviny, kompaktné disky a ďalšie materiály súvisiace s aktivitami extrémistov,
g) je gestorom evidencie extrémistov,
h) vykonáva kontrolnú, metodickú a koordinačnú činnosť na úseku boja proti extrémizmu ostatných odborov úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia,
i) vypracúva do 20. februára nasledujúceho roku výročnú správu o stave a vývoji extrémizmu na území Slovenskej republiky,
j) prijíma od fyzických osôb a právnických osôb informácie týkajúce sa prejavov extrémizmu a v prípade zistenia podozrenia z porušenia zákona vec postúpi vecne a miestne príslušným orgánom,
k) plní úlohy monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie tým, že zbiera, zaznamenáva a analyzuje informácie o javoch rasizmu a xenofóbie, ktoré mu oznámia útvary ministerstva a poskytuje všeobecné informácie podľa zákona ) o bezpečnostnej situácii na úseku extrémizmu.

(6) Oddelenie počítačovej kriminality odboru odhaľovania úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia
a) vyhľadáva informácie na sieti Internet vzťahujúce sa všeobecne k extrémizmu, tieto vyhodnocuje a postupuje vecne a mieste príslušným útvarom,
b) preveruje informácie na sieti Internet súvisiace s extrémizmom a zisťuje všetky súvisiace operatívne údaje,
c) zabezpečuje priebežný monitoring a archivovanie internetových stránok extrémistických organizácií.

(7) Základné útvary Policajného zboru ) najmä
a) informujú pri odhalení a zistení protiprávnych konaní s prvkom extrémizmu a o osobách z radov extrémistov a extrémistických skupín povereného policajta operatívneho oddelenia okresného riaditeľstva,
b) vykonávajú na základe požiadaviek príslušného operatívneho oddelenia okresného riaditeľstva alebo operatívneho oddelenia krajského riaditeľstva alebo vlastných poznatkov opatrenia na predchádzanie a zabraňovanie páchania protiprávnych konaní s prvkom extrémizmu,
c) vykonávajú v prípadoch narušenia verejného poriadku extrémistickými skupinami opatrenia na jeho obnovenie.

(8) Útvary služby dopravnej polície najmä
a) získavajú kontrolou osôb a motorových vozidiel pri dohľade nad cestnou premávkou poznatky k pohybu extrémistov a extrémistických skupín,
b) informujú v prípadoch zistenia protiprávneho konania, spáchaného s prvkom extrémizmu, povereného policajta operatívneho oddelenia okresného riaditeľstva.

(9) Útvary služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície najmä
a) poskytujú informácie vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru o dlhodobo žijúcich a trvalo prihlásených cudzincoch v Slovenskej republike so sklonmi k extrémizmu,
b) pozorujú a vyhodnocujú tvoriace sa komunity z radov cudzincov a v prípadoch zistenia prvkov extrémizmu v ich správaní alebo činnosti neodkladne informujú miestne a vecne príslušný útvar Policajného zboru,
c) sledujú a neodkladne nahlasujú vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru príchod väčšieho počtu osôb na územie Slovenskej republiky v prípadoch legálnych a nelegálnych zhromaždení extrémistických skupín (aj účastníkov veľkých hudobných rockových koncertov, technopárty, koncertov heavymetalových skupín a podobne) a v prípade konania významných konferencií, seminárov, medzinárodných podujatí na území Slovenskej republiky (odporcov globalizácie, pacifistov, ochranárov a podobne).

(10) Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva okrem iného
a) sleduje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu na úseku extrémizmu v podmienkach ochrany určených osôb a objektov,
b) odstupuje získané informácie oddeleniu extrémizmu.

(11) Úrad kontroly ministra vnútra Slovenskej republiky na úseku boja s extrémizmom v rámci prijímania a vybavovania sťažností a petícií
a) vykazuje štatisticky samostatne počet oprávnených sťažností a petícií, smerujúcich k protiprávnemu konaniu s prvkom extrémizmu spáchaného policajtmi,
b) predkladá písomne a v elektronickej podobe do 31. januára nasledujúceho roka oddeleniu extrémizmu informáciu o počte prijatých sťažností a petícií a výsledkoch ich prešetrenia.

(12) Trestné činy s extrémistickým prvkom vyšetruje policajný orgán alebo vyšetrovateľ podľa osobitného predpisu. ) V prípade preukázania spáchania trestného činu s extrémistickým prvkom policajný orgán alebo vyšetrovateľ informujú vecne a miestne príslušného povereného policajta operatívneho oddelenia.

Čl. 4
Evidovanie informácií súvisiacich s kriminalitou extrémistov

Jednotný zber, sústreďovanie, triedenie, porovnávanie, vyhodnocovanie a využívanie informácií súvisiacich s kriminalitou extrémistov upraví interným predpisom prezident Policajného zboru.

Čl. 5
Spolupráca Policajného zboru

(1) Pri plnení úloh zameraných na ochranu osôb alebo majetku pred kriminalitou extrémistov spolupracujú všetky služby Policajného zboru, pričom kladú dôraz na dôsledné pozorovanie, vyhodnocovanie a vykonávanie rozkladných opatrení.

(2) Policajný zbor za účelom získavania a vyhodnocovania informácií o extrémistoch a extrémistických skupinách spolupracuje so Slovenskou informačnou službou.

(3) Na účely získavania a vyhodnocovania informácií o extrémistoch a extrémistických skupinách poverený policajt spolupracuje najmä
a) s Vojenskou políciou,
b) so Železničnou políciou,
c) s obecnou políciou,
d) so štátnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami,
e) s policajnými službami iných štátov ) za účelom získavania a vzájomnej výmeny informácií o osobách s extrémistickým zameraním, ich vzájomného prepojenia, ako aj za účelom získavania informácií o nových formách a prejavoch extrémizmu.

(4) Pri uskutočňovaní opatrení súvisiacich so zhromaždeniami občanov, ) pri ktorých je predpoklad, že ide o zhromaždenie, kde by mohlo dôjsť k prejavom extrémizmu, rasovej neznášanlivosti alebo iným podobným javom, ktoré by mohli viesť k hromadnému narušeniu verejného poriadku, poverený policajt spolupracuje s orgánmi miest a obcí.

Záverečné ustanovenia

Čl. 6
Zrušuje sa nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 27/2001 o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o zriadení monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie.

Čl. 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2004.

Č. p. : PPZ- 79 / BOK-OT-2004

Minister
Vladimír Palko v.r.

Dostanú: minister, vedúci služobného úradu MV SR, útvary (okrem sekcie verejnej správy, prezídia HaZZ, migračného úradu a úradu civilnej ochrany) MV SR, útvary Prezídia PZ (okrem personálneho odboru, ekonomického odboru, kriminalistického a expertízneho ústavu, úradu súkromných bezpečnostných služieb, odboru ochrany objektov, odboru kynológie, odboru výcviku a odboru vedecko-technického rozvoja), KR PZ, OR PZ, ZÚ PZ, Akadémia PZ v Bratislave, SOŠ PZ